Integritetspolicy Färsking

Färsking värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar våra kunder, potentiella kunder och affärspartners personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar även vilka rättigheter du som registrerad har och hur du kan göra dessa gällande i enlighet med GDPR.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, exempelvis genom namn, personnummer, adress men även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exvis IP-nummer) utgör personuppgifter under förutsättning att de kan kopplas samman till en fysisk person.

Vad är en behandling?

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering, bearbetning och lagring dvs. allt som kan tänkas göras med en personuppgift.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

De kategorier av personuppgifter som Färsking samlar in om dig är huvudsakligen de personuppgifter som du tillhandahåller oss inom ramen för vårt affärsförhållande. Exempel på personuppgifter som behandlas är följande:

• Namn
• Mailadress
• Telefonnummer
• Information om affärsinteraktioner

Tillfällen då data samlas in kan vara när du är i kontakt med Färsking av olika anledningar, registrerar dig för våra evenemang, söker lediga tjänster eller skickar spontanansökningar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Den information som du tillhandahåller Färsking kan komma att behandlas för huvudsakligen följande ändamål:

För att ingå avtal eller för att fullfölja våra rättsliga förpliktelser - Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

För att förbättra vår kundservice - Den information som du lämnar hjälper oss att ge dig en effektivare kundservice och support.

För att förbättra våra produkter – Informationen som du lämnar kan hjälpa oss att utveckla och förbättra både befintliga och nya produkter.

För att förbättra vår kommunikation - Din mailadress, adress och ditt telefonnummer som du lämnar till oss kan användas för att förse dig med information och uppdateringar gällande diverse nyheter och uppdateringar.

För att försvara ett rättsligt anspråk - Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med eventuella tvister och andra förfaranden.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Färsking kan ibland behöva lämna information till relevant tredje man exempelvis till betrodda tredje parter som hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet, leverera de varor du beställer eller tillhandahålla service. För att i varje sådant fall säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har Färsking som rutin att upprätta avtal (biträdesavtal eller dylikt) med varje extern part som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Fullständig information kan även komma att lämnas ut i de fall en myndighet har lagstöd för begäran, exempelvis har Integritetsskyddsmyndigheten rätt att ta del av all lagrad information.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi på Färsking sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser och så länge som krävs enligt lagstadgad lagringstid. När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsenliga åtaganden, såsom genom vårt berättigade intresse när du registrerar dig för våra evenemang sparar vi uppgifterna endast så länge som behövs och/eller är lagstadgade för ändamålet.

Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras när syftet inte längre existerar eller den lagstadgade skyldigheten att lagra personuppgifterna upphör.

Lagringstiden för personuppgifterna vi samlar in fastställs i enlighet med ändamålet och den rättsliga skyldigheten för varje behandling.

Dina rättigheter

Här beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

• Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag). För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär registerutdrag.

• Färsking är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa. Du har även rätt att begära att vi begränsar omfattningen av personuppgifter som behandlas om dig vid exempelvis utredning av vårt berättigade intresse.

• Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Färsking tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

• Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring.

• Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Färsking behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

För att göra någon av dina rättigheter gällande kontakta Calle eller Amanda.

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelser av GDPR till ansvarig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten vilka du når via deras hemsida www.imy.se.

Tredjelandsöverföring

Dina personuppgifter behandlas som utgångpunkt inom EU/EES. I de fall att Färsking behöver överföra dina personuppgifter till ett tredjeland kommer Färsking att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa dina rättigheter och friheter tillvaratas och behandlas lika säkert som hos oss.

Kontaktuppgifter

Tveka inte på att höra av dig till oss – calle@farsking.com eller amanda@farsking.com - om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter.

Senast uppdaterad 2021-05-27

Cookies

Cookies (kakor)

Färskings webbsida använder cookies för att förbättra din upplevelse och öka funktionaliteten. Cookies är textfiler som lagras tillfälligt på din dator eller mobila enhet när du besöker webbsidor. Användandet av cookies gör att webbsidan kan minnas dina inställningar inför framtida besök.

Cookies som används av Färsking

De cookies som vi använder oss av används för att förhöja vår service gentemot dig. Färskings webbsida använder både sessions cookies och permanenta cookies.

Sessions cookies lagras i datorns minne enbart under tiden som en användare besöker webbsidan och raderas automatiskt från användarens dator när webbläsaren stängs.

Permanenta cookies lagras på besökarens dator och raderas inte när webbläsaren stängs. Permanenta cookies kan minnas användarinställningar för en särskild webbsida så att de kan användas igen vid senare besök.

Cookies från tredje part

Tredjepartscookies är cookies som tillhandahålls av en tredje part. Liksom de flesta andra webbsidor använder Färsking tredjepartscookies för att automatiskt samla in statistisk information i form av aggregerad data. Vi använder den data vi samlar in via tredjepartscookies för att förstå hur vår sida används och för att kunna göra den mer användarvänlig.

Så här kontrollerar och förhindrar du lagring av cookies

De flesta webbläsare har en grundinställning som tillåter användandet av cookies. Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator kan du i de flesta webbläsare använda inställningarna för att ange generella eller särskilda tillstånd för webbplatser att lagra cookies. Där kan du också radera cookies som redan har lagrats på din dator.

Se hjälpavsnittet i din webbläsare för vidare instruktioner. Väljer du att inte tillåta cookies så kan du fortfarande använda webbsidan, dock med begränsade funktioner.

Vänligen notera att vissa av våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats kan sluta fungera om du väljer att blockera eller radera cookies.

Senast uppdaterad 2021-05-27

Alltså

ÄTER DU BRA GREJER,
HÄNDER DET BRA GREJER.
DU ÄR VÄRD DET ALLRA BÄSTA,
SÅ TA INGEN SKIT.

Alltså

ÄTER DU BRA GREJER,
HÄNDER DET BRA GREJER.
DU ÄR VÄRD DET ALLRA BÄSTA,
SÅ TA INGEN SKIT.